Informace Florbal Jirkov

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy našich členů ohledně plateb členských příspěvků v sezoně 2020/2021 s ohledem na trvající omezení z důvodu pandemie koronaviru, dovoluje si výkonný výbor klubu sdělit následující:

Přestože současná omezení nedovolují provozovat naši sportovní činnost, což by mohlo u někoho vyvolat dojem upustit od úhrad členských příspěvků, musíme připomenout, že je povinností každého člena klubu v souladu s jeho stanovami platit členské příspěvky ve výši a způsobem, jak bylo schváleno výkonným výborem na sezonu 2020/2021 a jak lze zjistit z webových stránek klubu a jím vydané publikace.

Nicméně výkonný výbor se bude po skončení této sportovní sezony opětovně zabývat tím, jak současnou nepříznivou situaci promítnout do plateb členských příspěvků na sezonu 2021/2022. Obdobně jako u plateb na tuto sezonu, kdy byly odpuštěny platby za měsíce září a říjen 2020 v souvislosti s opatřeními jarní pandemie, bude postupováno obdobně i pro příští sezonu. Rozsah kompenzací všem našim členům bude ale řešen až po skončení stávající sportovní sezony, tedy až budou známy veškeré dopady způsobené současnou pandemií. Cílem vedení klubu tak bude především preferovat vytvoření podmínek pro obnovení činnosti všech našich družstev a jejich zapojení do následující sezony před finanční stránkou spojenou s úhradami členských příspěvků. Finanční stránku klub samozřejmě bere za důležitou, a proto intenzivně pracoval na získání finančních prostředků z dotačních programů pro rok 2021. V současné době máme již schválenou dotaci na činnost od města Jirkova a dotaci od Národní sportovní agentury. Ve hře je ještě možnost získání dalších dotací, na čemž klub pracuje. Základní potřeby klubu tak budou pro tento rok zajištěny. Věříme, že pochopíte současnou situaci a budete nám nápomocni a stejně jako vedení klubu se těšíte až opět nastane období „normálu“. Samozřejmě, že o dalších opatřeních přijatých klubem budete informováni.

Close